fbpx

Algemene Voorwaarden XVERTISING

Iris Pijnenburg handelend onder de naam XVERTISING BV (hierna: XVERTISING) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88655415 en is gevestigd aan Lage Ham 190 (5102AE) te Dongen.

 

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door XVERTISING.
 3. Abonnement: een Overeenkomst met een duurzame intentie tussen Opdrachtgever en XVERTISING, waarin XVERTISING pakketvormen aanbiedt.
 4. Content: element, afbeelding, video of tekst dat op een website, in advertenties of op een sociaal media kanaal kan worden gedeeld.
 5. Diensten: de Diensten die XVERTISING aanbiedt, zijn: (online) marketingdiensten.
 6. XVERTISING: de dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.
 7. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die XVERTISING heeft aangesteld, projecten aan XVERTISING heeft verleend voor Diensten die door XVERTISING worden uitgevoerd, of waaraan XVERTISING een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en XVERTISING, alsmede voorstellen van XVERTISING voor Diensten die door XVERTISING aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door XVERTISING waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 9. Advertentie: de content die XVERTISING plaatst als advertentie op bijvoorbeeld sociale media, Google of andere online omgevingen, zoals een bericht, foto, story of video.
 10. Sociale media: het Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, YouTube of TikTok account van Opdrachtgever waarvoor hij gebruik maakt van de dienstverlening van XVERTISING.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van XVERTISING, elke Overeenkomst tussen XVERTISING en Opdrachtgever en op elke dienst die door XVERTISING wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal XVERTISING aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met XVERTISING is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval XVERTISING niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door XVERTISING gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. XVERTISING is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd. Niettemin heeft XVERTISING het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor XVERTISING gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van XVERTISING zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst of opdrachtbevestiging van XVERTISING heeft aanvaard door een ondubbelzinnig akkoord op het Aanbod per e-mail. De Overeenkomst komt eveneens tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van XVERTISING heeft aanvaard door het betreffende Abonnement via de website te betalen.
 2. XVERTISING heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 3. XVERTISING is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de besteedde tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 5. Elke Overeenkomst die met XVERTISING wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan XVERTISING wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met XVERTISING is verbonden.
 6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
 7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die XVERTISING van Opdrachtgever verkrijgt.
 2. Zowel Opdrachtgever als XVERTISING kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover XVERTISING ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Tenzij anders overeengekomen, kunnen Partijen de Overeenkomst niet tussentijds beëindigen.
 5. Zowel Opdrachtgever als XVERTISING kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is XVERTISING nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

 1. XVERTISING zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. XVERTISING staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan XVERTISING de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door XVERTISING aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. XVERTISING heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is XVERTISING niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor XVERTISING, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. XVERTISING is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt XVERTISING Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is XVERTISING aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door XVERTISING of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft XVERTISING recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 8. Voor zover is overeengekomen dat XVERTISING content plaatst, advertenties uitvoert, of aanpassingen doorvoert aan het sociale media account van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever XVERTISING hiervoor toegang verlenen tot alle plaatsen, Diensten en Sociale media onder haar beheer voor zover redelijkerwijs nodig ten behoeve van een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst.
 9. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten door XVERTISING mogelijk te maken.
 10. XVERTISING is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan haar ter beschikking gestelde (bron)materialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden is XVERTISING gerechtigd de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 11. Indien een reeds geplande afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd vanaf 24 uur tot de geplande afspraak (fysiek en/of digitaal), is XVERTISING gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het vastgestelde (uur)tarief, alsmede reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

 

Artikel 7 – Abonnementen

 1. De XVERTISING abonnementen worden in beginsel aangeboden in abonnementsvorm, tenzij expliciet anders overeengekomen.
 2. De minimumduur van een abonnement bedraagt drie maanden. Na verloop van drie maanden wordt het abonnement telkenmale stilzwijgend verlengd, tenzij Opdrachtgever expliciet aangeeft het abonnement na deze periode te willen stopzetten.
 3. De opzegtermijn voor abonnementen bedraagt één maand. De opzegging geschiedt middels een ondubbelzinnige schriftelijke kennisgeving, althans per e-mail aan XVERTISING voor het einde van de betreffende maand. Indien Opdrachtgever een abonnement na aanvang van een nieuwe maand opzegt, worden geen reeds betaalde bedragen gerestitueerd, tenzij anders overeengekomen.
 4. Binnen een abonnement kan een XVERTISING pakket worden gewijzigd naar een ander, opvolgend XVERTISING pakket (upgrade of downgrade). Wijziging geschiedt middels een ondubbelzinnige schriftelijk kennisgeving aan XVERTISING voor het einde van de betreffende maand. Indien Opdrachtgever een abonnement na aanvang van een nieuwe maand opzegt, wordt het abonnement gewijzigd met ingang van de volgende maand.

 

Artikel 8 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door XVERTISING verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat XVERTISING niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. XVERTISING is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is XVERTISING verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door XVERTISING voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. XVERTISING kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is XVERTISING gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan XVERTISING.

 

Artikel 9 – Adviezen

 1. XVERTISING kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal XVERTISING de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. Opdrachtgever is op eerste verzoek van XVERTISING verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien XVERTISING wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door XVERTISING gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 3. De aard van de dienstverlening brengt met zich dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van XVERTISING kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
 4. Opdrachtgever zal XVERTISING schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

 

Artikel 10 – Content

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie, gegevens en bescheiden tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwikkelen en realiseren van content.
 2. Het creëren van content, visuele- en filmwerken is een uiting van creativiteit, smaak en eigenheid. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met het Aanbod of script zoals door XVERTISING kenbaar gemaakt, houdt dit ook in dat Opdrachtgever akkoord gaat met de aanpak en stijl die XVERTISING hanteert. XVERTISING heeft het recht om de inhoud van haar dienstverlening, voor zover hier niets uitdrukkelijk door Opdrachtgever over is gemeld, naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
 3. Indien voor een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst XVERTISING genoodzaakt is aanvullend materiaal of een ruimte te huren, of achteraf blijkt dat er meer tijd nodig is voor de bewerking, kunnen hier gedurende de opdracht extra kosten voor worden gerekend, zoals kosten voor een locatiebezoek. Het een en ander geschiedt op basis van nacalculatie. XVERTISING zal Opdrachtgever hier tijdig van op de hoogte stellen.
 4. XVERTISING kan van Opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten of de duur van de opdracht indien weersomstandigheden of overige externe factoren naar inzicht van XVERTISING een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst in de weg staan. Dergelijke omstandigheden worden aangemerkt als overmacht. Enige schade of vertraging ten gevolge van een overmachtssituatie zijn nummer een grond voor aansprakelijkheid van XVERTISING en geven Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
 5. Alle door XVERTISING opgegeven oplevertermijnen betreffen nimmer fatale termijnen, tenzij expliciet anders door XVERTISING bij Overeenkomst bepaald. XVERTISING zal de te ontwikkelen werken opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties van Opdrachtgever, welke aldus kan afwijken van de overeengekomen opleveringstermijn. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door XVERTISING of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, vertraging is ontstaan, heeft XVERTISING recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.
 6. XVERTISING spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen.
 7. XVERTISING is gerechtigd de door haar ontwikkelde film en content onder zich te houden totdat Opdrachtgever alle openstaande facturen heeft voldaan. XVERTISING is in een dergelijk geval niet aansprakelijk voor eventuele vertraging of schade voortvloeiend uit vertraging.
 8. Indien Opdrachtgever een variant, afgeleide versie of slechts elementen van het door XVERTISING ontwikkelde beeldmateriaal of de content door een derde wil (laten) maken of zelf maakt, dient XVERTISING hiervoor voorafgaand en expliciet schriftelijk toestemming te geven aan Opdrachtgever. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van XVERTISING zal iedere aangepaste versie van het werk van XVERTISING gezien worden als een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten of auteursrechten van XVERTISING.
 9. XVERTISING heeft het recht om alle werken, ontwerpen en alle zaken waarop haar intellectuele eigendomsrechten rusten te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever behoeft te worden verkregen.
 10. De intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten op films en ander beeldmateriaal blijven bij XVERTISING, tenzij expliciet anders overeengekomen. Opdrachtgever verkrijgt in beginsel een gebruiksrecht na het moment van oplevering en voor zover alle openstaande facturen zijn voldaan. Voor de overige bepalingen omtrent de intellectuele eigendomsrechten op het door XVERTISING gerealiseerde werk, wordt aangesloten bij artikel 20 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 11 – (online) Marketing

 1. Als onderdeel van de dienstverlening kan XVERTISING de Sociale media en Advertentie accounts van Opdrachtgever beheren ten behoeve van een verbetering van het account, de marktpositie, naamsbekendheid of imago (promotie). Indien is overeengekomen dat XVERTISING dergelijk beheer zal uitvoeren, dient Opdrachtgever haar volledige medewerking, alsmede de toegang tot diens website, statistieken, sociale media accounts en alle daarvoor vereiste codes en inloggegevens te verstrekken op eerste verzoek van XVERTISING, tenzij anders overeengekomen.
 2. De omvang van het Advertentie beheer strekt zich slechts uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. XVERTISING plaatst in beginsel enkel de content voor zover dit door Opdrachtgever zelf is aangeleverd of voor zover Opdrachtgever hier expliciet voorafgaande toestemming voor heeft verleend. XVERTISING zal nimmer content plaatsen zonder (voorafgaande) medeweten of goedkeuring van Opdrachtgever. Alle content, wijzigingen (van lay-out) of het anderszins doorvoeren van verbeteringen zijdens XVERTISING, worden aan Opdrachtgever voorgesteld voor zover XVERTISING het doorvoeren van deze wijzigingen in het belang acht van de Opdrachtgever.
 3. De aard van de dienstverlening brengt met zich dat eventuele te behalen resultaten afhankelijk zijn van diverse externe factoren die de resultaten van de dienst kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit en beschikbaarheid van de bij de uitvoering van de dienstverlening benodigde software of diensten van derden, waaronder Google en Facebook. Externe factoren zoals onder andere, maar niet beperkt tot algoritmes, regels, richtlijnen, beleid, technologische ontwikkelingen alsmede menselijk handelen zoals het surfgedrag, kunnen daarom van invloed zijn op de resultaten en werkwijze van XVERTISING. XVERTISING zal haar werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van voorgenoemde factoren en rekening houden met eventuele wijzigingen daarvan. Voorgenoemde bepalingen leveren Opdrachtgever nimmer een grond voor ontbinding van de Overeenkomst of een recht op schadevergoeding.
 4. Het uitvoeren van Sociale media en Advertentie beheer is daarnaast steeds afhankelijk van het menselijk handelen van derden. XVERTISING staat derhalve niet in voor het behalen van een bepaald aantal likes, nieuwe volgers, views, etc. Bij het plaatsen van Content ten behoeve van Opdrachtgever houdt XVERTISING zich aan de gebruikersvoorwaarden van desbetreffende Sociale media partijen en Google. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen indien zij op wat voor manier dan ook schade ondervindt met betrekking tot de gebruiken en regels zoals gehanteerd door dergelijke partijen.
 5. Indien de werkzaamheden naar inzicht van XVERTISING haar dienstverlening te buiten gaan, is zij gerechtigd voor dergelijke werkzaamheden een derde in te schakelen of te voorzien in de bemiddeling tussen Opdrachtgever en een derde ten behoeve van het uitvoeren van de dienstverlening. Dit geldt onder andere voor het schrijven van teksten, ontwerpen van logo’s, lay-outs, maken van foto’s, advertentiebeheer en meer.
 6. Ondanks de overeengekomen dienstverlening van XVERTISING, heeft Opdrachtgever hiernaast altijd een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van diens Sociale media account(s). Indien voor het gebruik van Sociale media of werken van intellectuele eigendom van derden (zoals foto’s, video’s, lay-outs) licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en er voor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden.
 7. Tenzij anders overeengekomen is Opdrachtgever verplicht alle content bedoeld voor Advertenties minimaal 1 week voor het inzetten van deze Advertenties aan te leveren.
 8. Het uitvoeren van Sociale media en Advertentie beheer kan (tijdelijke) onderbrekingen of wijzigingen in vindpositie (ranking) op de diverse Sociale media en Advertentie kanalen veroorzaken ten aanzien van het account van Opdrachtgever, hetgeen voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.
 9. Voor de uitvoering van Sociale media en Advertentie beheer is XVERTISING te allen tijde afhankelijk van de beschikbaarheid en functionaliteit van de betreffende kanalen, alsmede van de richtlijnen, regels en het beleid van deze kanalen, maar ook het beleid van derden waaronder Facebook en Google. De diensten worden dan ook uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door de betreffende partijen.
 10. Indien Opdrachtgever zelf tussentijds wijzigingen wenst aan te brengen aan het Sociale media of Advertentie account of dergelijke wijzigingen laat verrichten door derden, dient zij dit eerst met XVERTISING te overleggen alvorens deze wijzigingen worden doorgevoerd. Voor alle gevolgen van wijzigingen of aanpassingen op initiatief van Opdrachtgever die niet van tevoren expliciet door XVERTISING zijn gekeurd of waar zij anderszins van tevoren mee heeft ingestemd, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Enige schadelijke gevolgen wegens voorgenoemde wijzigingen of aanpassingen zijn geen een grond voor aansprakelijkheid van XVERTISING.

 

Artikel 12 – Advertenties

 1. XVERTISING garandeert geen resultaten omtrent het verlenen van marketing diensten. XVERTISING past slechts een bepaalde strategie toe die in het verleden resultaten heeft opgeleverd. Evenmin kan XVERTISING hierover toezeggingen doen doch zal XVERTISING zich inspannen een positieve resultaten te verkrijgen voor Opdrachtgever met behulp van online marketing campagnes.
 2. Indien XVERTISING ten behoeve van Opdrachtgever Advertenties opzet, wordt het budget voor de Advertenties door Opdrachtgever bepaald. Indien Opdrachtgever meer werkzaamheden wenst dan mogelijk is op basis van het huidige tarief, dienen hiervoor meer kosten in rekening gebracht te worden. Dergelijke diensten in het kader van Advertenties worden duidelijk en schriftelijk vastgelegd. Opdrachtgever kan ten behoeve hiervan content en/of informatie aanleveren.
 3. Met betrekking tot het budget voor Advertenties kan XVERTISING Opdrachtgever adviseren, maar Opdrachtgever bepaalt uiteindelijk zelf het budget. Kosten voor Advertenties (en andere vormen van advertising budget) worden door de Opdrachtgever betaalt. Deze kosten zijn niet inbegrepen in de prijzen, programma´s, Abonnementen etc. van XVERTISING.
 4. XVERTISING kan zelf Advertentie teksten aanleveren voor Opdrachtgever. XVERTISING hanteert een eigen aanpak en stijl met betrekking tot de Advertentie teksten. Indien Opdrachtgever akkoord is gegaan met de uitvoering van Advertentie diensten door XVERTISING is Opdrachtgever ook akkoord gegaan met de door XVERTISING gehanteerde aanpak en de door XVERTISING opgestelde teksten. Opdrachtgever dient hierover nadere afspraken met XVERTISING te maken.
 5. De uitvoering van de (online) advertising is voorts afhankelijk van richtlijnen, regels en beleid van derden zoals bijvoorbeeld Google en Facebook. De diensten worden door XVERTISING uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door de betreffende derden. Indien overeengekomen dient Opdrachtgever eerst een akkoord te geven, voordat de Advertentie verder opgesteld en/of geplaatst kan worden. Het budget voor de online Advertenties direct verbonden aan het platform wordt betaald door Opdrachtgever en deze kosten staan los van de afgesproken prijzen c.q. Abonnementen c.q. Overeenkomsten met XVERTISING.
 6. In geval van andere Marketingdiensten zoals direct mailing, is XVERTISING nimmer verantwoordelijk voor het onvolledig of onjuist aanleveren van benodigde informatie voor de direct mailing door Opdrachtgever, ten gevolge waarvan XVERTISING niet naar verwachting van Opdrachtgever haar diensten uitvoert.

 

Artikel 13 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. XVERTISING is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van XVERTISING, XVERTISING een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

 

Artikel 14 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en onkosten, tenzij anders overeengekomen.
 2. XVERTISING voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief, tenzij anders overeengekomen.
 3. De kosten van een Abonnement worden maandelijks vooraf op basis van automatische incasso geïncasseerd.
 4. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.
 5. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door XVERTISING ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 6. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 7. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 8. XVERTISING is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen. Zulks is bijvoorbeeld mogelijk conform de geldende inflatie tarieven.
 9. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van 14 dagen na factuurdatum te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van XVERTISING.
 10. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 15 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal XVERTISING zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien XVERTISING meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 16 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. XVERTISING gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal XVERTISING de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van XVERTISING verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever XVERTISING tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien XVERTISING op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 17 – Opschorting en ontbinding

 1. XVERTISING heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor XVERTISING gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. XVERTISING is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. XVERTISING is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om XVERTISING te vergoeden voor elk financieel verlies dat XVERTISING lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 

Artikel 18 – Overmacht

 1. XVERTISING is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmacht situatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van XVERTISING wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van XVERTISING, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan XVERTISING zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van XVERTISING of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van XVERTISING buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst 14 dagen na een overmacht situatie geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. XVERTISING is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 19 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van XVERTISING alleen geacht te bestaan indien XVERTISING dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van XVERTISING, is XVERTISING uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever XVERTISING binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en XVERTISING deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat XVERTISING in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door XVERTISING leidt tot aansprakelijkheid van XVERTISING, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat gedurende 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis is gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens XVERTISING. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. XVERTISING sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. XVERTISING is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Opdrachtgever vrijwaart XVERTISING voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door XVERTISING geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van XVERTISING.
 6. Enige door XVERTISING opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van XVERTISING.
 7. De inhoud van het opgeleverde advies van XVERTISING is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van XVERTISING opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van XVERTISING. XVERTISING is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is XVERTISING nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in XVERTISING haar eigen advies.
 9. XVERTISING is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website van Opdrachtgever of diens Sociale media en Advertentie accounts en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website, Advertenties of het Sociale media accounts. Hieronder wordt tevens verstaan een beperking in beschikbaarheid of functionaliteit ten gevolge van een onvoorziene storing c.q. overmacht.
 10. XVERTISING is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen aan de Sociale media en Advertentie accounts van Opdrachtgever door Opdrachtgever zelf of door derden.
 11. XVERTISING is niet aansprakelijk voor onvolkomenheden die zijn opgetreden na het uitvoeren van updates en/of upgrades aan Sociale media en Advertentie kanalen.
 12. Indien en voor zover Opdrachtgever inloggegevens van diens sociale media accounts of andere inloggegevens verstrekt, geschiedt dit te allen tijde op eigen rekening en risico van Opdrachtgever.
 13. Indien Opdrachtgever zelf wijzigingen of aanpassingen aan Sociale media accounts doorvoert of een derde hier opdracht tot geeft, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever. Alle gevolgen wegens wijzigingen die niet van tevoren expliciet door XVERTISING zijn goedgekeurd of waarmee XVERTISING niet expliciet heeft ingestemd en alle schadelijke gevolgen hiervan vormen geen grond voor aansprakelijkheid van XVERTISING.
 14. XVERTISING staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens XVERTISING verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 15. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opslag van data, content en gegevens, alsmede voor de beschikking over de vereiste beveiligingsprogramma’s voor diens ICT omgeving.
 16. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van XVERTISING vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij XVERTISING binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van XVERTISING.

 

Artikel 20 – Geheimhouding

 1. XVERTISING en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan XVERTISING bekend gemaakt is en/of op andere wijze door XVERTISING is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door XVERTISING ontvangen inloggegevens van onder meer Sociale media en andere accounts van Opdrachtgever. XVERTISING zal zich uitdrukkelijk onthouden van het delen van deze gegevens met (onbevoegde) derden. Voorts betracht XVERTISING steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
 3. Indien XVERTISING op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en XVERTISING zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is XVERTISING niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door XVERTISING aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van XVERTISING vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal XVERTISING vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van XVERTISING is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen XVERTISING en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 21 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van XVERTISING berusten bij XVERTISING en worden niet aan Opdrachtgever overgedragen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de (grafische) ontwerpen van beeldmateriaal kunnen enkel door middel van een onderhandse akte van overdracht aan Opdrachtgever overgedragen worden, waarbij XVERTISING gerechtigd is om hiervoor kosten in rekening te brengen. De intellectuele eigendomsrechten gaan slechts over op het moment dat de daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding door Opdrachtgever volledig is voldaan.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om buiten de reikwijdte van de Overeenkomst enig door XVERTISING opgeleverd werk te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van XVERTISING. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen, dient XVERTISING expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen tenzij dit reeds is overeengekomen. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken waarop het intellectuele eigendomsrecht van XVERTISING rust anders te gebruiken dan overeengekomen.
 3. Alle door Opdrachtgever aangeleverde content blijft eigendom van Opdrachtgever en wordt niet overgedragen aan XVERTISING.
 4. XVERTISING heeft het recht om vermelding te maken van het opgeleverde, alsmede de door haar gerealiseerde werken als voorbeeld te gebruiken en dit te plaatsen op haar website en/of sociale media kanalen ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.
 6. In geval van een inbreuk door Opdrachtgever is Opdrachtgever een direct opeisbare boete van €10.000,- euro aan XVERTISING verschuldigd, vermeerderd met een boete van € 100,- euro voor elke dag dat de inbreuk voortduurt, tot een maximum van € 5.000,- euro. XVERTISING is gerechtigd een aanvullende schadevergoeding te eisen indien de schade het boetebedrag overstijgt.

 

Artikel 22 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan XVERTISING verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan XVERTISING zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart XVERTISING van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. XVERTISING heeft, tenzij anders overeengekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s bij de ontwikkeling of aanpassing van het beeldmateriaal voor Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart XVERTISING uitdrukkelijk van aanspraken van derden ten aanzien van het gebruik van het hierboven genoemde.
 4. Opdrachtgever vrijwaart XVERTISING voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan XVERTISING verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 23 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van XVERTISING of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@xvertising.com met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil XVERTISING de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. XVERTISING zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 24 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen XVERTISING en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. XVERTISING heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen XVERTISING en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

 

Dongen, 12 oktober 2022